O nas

Działalność wynikająca ze Statutu PZERiI
..:.Stowarzyszenie o nazwie:,,Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów–Oddział Rejonowy w Grodzisku Maz.,, działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz Statutu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zatwierdzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym / KRS /16294/5/143/ i posiada osobowość prawną.

Jednostkami nadrzędnymi są: Oddział Okręgowy PZERiI w Warszawie oraz Zarząd Główny PZERiI w Warszawie. Związek zrzesza emerytów,rencistów i inwalidów z terenu miasta i gminy Grodzisk Maz. Celem działalności jest organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów, udzielanie pomocy w  poprawie warunków socjalno-bytowych poprzez współdziałanie z organami władzy i administracji samorządowej oraz innych organizacji gospodarczych, społecznych i spółdzielczych.

Najwyższym organem grodziskiego Oddziału Rejonowego PZERiI jest Walne Zgromadzenie Członków. Na tym Zgromadzeniu wybierany jest na 5-letnią kadencję 20-osobowy Zarząd oraz 5-osobowa Rejonowa Komisja Rewizyjna. Nowo-wybrany Zarząd spośród swoich członków powołuje przewodniczącego, który przedstawia do akceptacji członków 5-osobowego Prezydium.

Zgodnie ze Statutem plenarne posiedzenia Zarządu odbywają się dwa razy w roku, na których zatwierdzane są kierunki działania i plany finansowe na dany rok oraz przyjmowane są sprawozdania z wykonania zadań i gospodarki finansowej półroczne i roczne. Prezydium Zarządu działa w imieniu Zarządu w okresie między jego posiedzeniami.