ZAWIADOMIENIE!!!!

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Oddziału Rejonowego PZERiI w Grodzisku Maz.
zgodnie z postanowieniem&61i 75 statutu
odbędzie się w dn.21-05-2018r./poniedziałek/
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury.
z następującym porządkiem dziennym:
1.Zagajenie.
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
3.Powołanie Prezydium Zebrania..
4.Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
5.Spawozdanie Rejonowej Komisji Rewizyjnej.
6.Podjęcie Uchwały o sposobie głosowania/tajne jawne./
7.Podjęcie Uchwały o liczbowym składzie Zarządu i Komisji Rewizyjne.
8.Wybór Komisji:
-Mandatowej
-Porozumiewawczej
-Wnioskowej.
-Skrutacyjnej
9.Dyskusja i wystąpienie zaproszonych gości.
10.Absolutorium dla ustępującego Zarządu.
11.Wybory.
-Zarządu Oddziału Rejonowego.
-Rejonowej Komisji Rewizyjnej.
-Delegatów na Zjazd Okręgowy.
12.Podjęcie Uchwały dot.kierunków działania i wniosków.
13.Zamknięcie obrad.
Początek zebrania o godz,.9.00.
W razie braku przewidzianej w Statucie PZERiI liczby obecnych uprawnionych do
głosowania,Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie tj.21-05-2018r.o godz.9.30./za pół godz./a powzięte na nim Uchwały będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
Prosimy o niezawodne przybycie.
Materiały dot.organizacji zebrania i sprawozdania ustępującego Zarządu do wglądu
w Biurze Związku.
Ważne.! Przy podpisywaniu listy obecności prosimy o okazaniu legitymacji
z opłaconymi składkami członkowskimi za 2017r.
Grodzisk Maz.29-04-2018r.
Sekretarz.Warneńska.J.                    Przewodniczący.Kossakowski.Bogdan.